Ebook về công nghệ UV-Vis-NIR trong nghiên cứu vật liệu nano

 

Công ngh nano ng dng rng rãi trong nhiu lĩnh vc như sinh tng hp, y dược, m phm, đin t-đin, quc phòng, nông nghip, thc phm, dt, phương tin vn chuyn. Vt liu nano kết hp vi nhng công ngh hin có trong nhiu lĩnh vc s là đng lc đ công ngh phát trin mnh m và đt được kỳ vng v kinh tế.

Vì thế, nghiên cu vt liu nano là mt trong nhng lĩnh vc nhn được s quan tâm nhiu nht. DKSH gii thiu e-Book v ng dng công ngh UV-Vis-NIR trong nghiên cu vt liu nano t Agilent Technologies. Agilent là nhà sn xut thiết b quang ph hàng đu, vi quang ph UV-Vis-NIR đang được s dng đ đnh danh các vt liu nano – giúp gii quyết nhng th thách gn đây liên quan đến vic phát trin lĩnh vc này. Các nhà nghiên cu trên thế gii chia s kinh nghim ca mình; t vic phát trin nhng vt liu nano như là cht quang xúc tác cho vic sn xut Hy-đrô, ti vic s dng chúng đ to ra đin cc trong sut cho màn hình hin th, h điu hành và bung năng lượng mt tri.

Ni dung e-book bao gm:

  • Giới thiệu về vật liệu nano
  • Định danh UV-Vis-NIR – Kiến thức nền và lý thuyết
  • Ứng dụng trong định danh thực tế
  • Case studies
  • Bước tiếp theo trong việc nghiên cứu vật liệu Nano

Download Ebook